Regulamin monitoringu wizyjnego


1. PASSAT STAL S. A., stosuje monitoring wizyjny wybranych obszarów zakładu pracy, w szczególności hal produkcyjnych.
2. Podstawą prawną monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes PASSAT STAL S. A., czyli art. 6, ust. 1), lit. f) RODO.
3. PASSAT STAL S. A. zweryfikowała, że realizowane przez monitoring wizyjny cele uzasadniają obserwację terenu i obiektów, z uwagi na:
a. Ochronę zdrowia i życia osób pracujących przy maszynach
b. Zachowanie ciągłości produkcji
c. Wartość wyposażenia znajdującego się w biurze
d. Liczbę osób, która każdego dnia pracy przebywa na terenie PASSAT STAL S. A.
4. Celem monitoringu wizyjnego jest:
a. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
b. zapewnienie ochrony mienia,
c. kontrola produkcji,
d. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
5. Zakres miejsc monitorowanych:
a. Na zewnątrz budynku biurowego, z widokiem na bramę główną
b. Na obu halach produkcyjnych,
c. Teren wokół zakładu pracy, na tyłach hal produkcyjnych.
6. Pracownicy są indywidualnie informowani o celach i zakresie monitoring wizyjnego
7. PASSAT STAL S. A. oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą tablic informacyjnych.
8. Monitoring wizyjny dotyczy wszystkich osób znajdujących się w jednym z miejsc określonych w pkt 5. Regulaminu.
9. Monitoring wizyjny utrwala tylko i wyłącznie wizerunek, a nie utrwala dźwięku.
10. Pracownikowi, względem monitoringu wizyjnego, przysługują prawa wynikające z RODO, m. in.: prawo do kopii danych, czy prawo do skasowania danych lub prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W razie wątpliwości Pracownik może skierować zapytanie na skrzynkę: iod@passatstal.pl