Spełnienie obowiązku informacyjnego§1


PASSAT-STAL S.A. Augustyna Kordeckiego 23 , 09-411 Biała k/Płocka, zwana dalej PASSAT- STAL informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, kontrahentów i innych osób współpracujących lub kontaktujących się z PASSAT-STAL. Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od PASSAT-STAL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: rodo@passatstal.pl. PASSAT-STAL informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

§2


Dane osobowe klientów lub kontrahentów PASSAT-STAL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu realizacji wymagań prawa dotyczących rozliczeń finansowych w oparciu o Ustawę o rachunkowości i zakres ich przetwarzania wynika z przepisów prawa. Dane osobowe klientów lub kontrahentów PASSAT-STAL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, podanie danych osobowych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Są to dane teleadresowe klienta lub kontrahenta, a także dane dot. produktu. Odbiorcy danych osobowych klientów lub kontrahentów PASSAT-STAL są określeni w przepisach prawa i dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego czy zakończonego dochodzenia reklamacyjnego, a dane w zawartej na piśmie umowie handlowej przez 10 lat od zakończenia jej trwania. Odbiorcami mogą być także przedstawiciele firm obsługujących systemy informatyczne czy firm dostarczających produkty instalacyjne lub usługi pomocnicze, np. transportowe, kurierzy itp. Odbiorcami mogą być także firmy ubezpieczeniowe zajmujące się ubezpieczeniem kredytu kupieckiego lub firmy współpracujące w zakresie usług faktoringowych.

§3


Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru towarów PASSAT-STAL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu wynikającym z uzasadnionych potrzeb PASSAT-STAL, np. zakup lub wydanie towaru osobie upoważnionej. Dane osobowe osób upoważnionych są pozyskiwane od klientów PASSAT-STAL i są to dane kategorii zwykłej, a w przypadku upoważnienia do odbioru dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby upoważnionej. Dane te są przetwarzane najdłużej przez rok od odebrania towaru. Dane kierowców są udostępniane dostawcom lub odbiorcom towarów lub służbom porządkowym, kancelariom prawnym lub sądom, jeżeli doszłoby do zaginięcia towaru.

§4


Dane osobowe klientów lub kontrahentów PASSAT-STAL są przetwarzane także na podstawie art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu stałego kontaktu z klientem, świadczenia klientowi usług marketingowych czy dostarczania zamówionych przez klienta informacji handlowych. W tym przypadku wyrażona jest przez klienta lub kontrahenta zgoda, która może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia PASSAT-STAL kontakty w ww. wymienionym celu z klientem lub kontrahentem. Odbiorcami danych osobowych klientów lub kontrahentów PASSAT-STAL mogą być dostawcy usług informatycznych czy marketingowych, kurierzy itp. Dane będą przetwarzane do momentu upływu 10 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

§5


Dane osobowe przetwarzane są także przez PASSAT-STAL w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu. W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych. Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
1. bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
2. z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym. Ww. dane przetwarzane są przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

§6


Dane osobowe przetwarzane są w także w PASSAT-STAL celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit.f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

§7


Celem zbierania danych osobowych monitoringu wizyjnego jest: bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej, a w szczególności zabezpieczenie informacji (dowodów) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem PASSAT-STAL(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także działa na rzecz pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa na halach produkcyjnych. Podjęcie pracy w PASSAT-STAL lub wejście na teren PASSAT-STAL jest równoznaczne z faktem przetwarzania danych osobowych w formie wizyjnej w związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Zbierany jest obraz bez dźwięku. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm, z których korzysta się przy ich przetwarzaniu tj. firmy prawnicze oraz informatyczne. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym służby porządkowe i ochroniarskie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres max do 90 dni, chyba że wystąpi incydent bezpieczeństwa i w takiej sytuacji będę przetwarzane do momentu jego rozstrzygnięcia

§8


Dane osobowe pracowników przetwarzane są w PASSAT-STAL w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne itp.) dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c). Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym lub umownym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, prawnicy, firmy współpracujące na umowę powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie z przepisami prawa.

§9


Spełniając obowiązek informacyjny wobec członków rodzin pracowników informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w firmie PASSAT-STAL S.A., w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych w firmie pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w PASSAT-STAL S.A. Podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków lub dodatkowych dni wolnych od pracy jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień przez pracowników. Kategoria danych: dane zwykłe lub w uzasadnionych prawem sytuacjach dane wrażliwe. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub w regulaminach wewnętrznych. Dane osobowe będą przetwarzane przez max. 50 lat od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej, zgodnie z przepisami prawa.

§10


Dane osobowe kandydatów do pracy w PASSAT-STAL zawarte w CV i listach motywacyjnych są przetwarzane na podstawie art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Treść wyrażonej zgody decyduje o ostatecznym przeznaczeniu dokumentów rekrutacyjnych (wysłane bez oferty o pracę na zasadzie zapytania o potrzebę zatrudnienia, wysłane w odpowiedzi na konkretną ofertę lub zgoda na przetwarzanie dla celów konkretnej oferty oraz dla przyszłych rekrutacji). Wyrażona zgoda może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia PASSAT-STAL przeprowadzenie procesu rekrutacji z uwzględnieniem danych zainteresowanej osoby. Odbiorcami danych osobowych dot. rekrutacji mogą być firmy informatyczne, firmy konsultingowe oraz firmy należące do Grupy BOWIM SA. Dane będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ich pozyskania lub do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody. Przysyłając CV bez zgody kandydat aplikuje na konkretne zamówione stanowisko pracy wynikające z konkretnej oferty PASSAT-STAL w oparciu o art.6 ust.1 lit. b) RODO, a jeżeli nie można ustalić do jakiej oferty zostało przesłane CV jest ono usuwane.

§11


PASSAT-STAL powołał inspektora danych osobowych, którym jest Krzysztof Łęcki, kontakt do inspektora: iod@passatstal.pl