Projekty unijne

Program Operacyjny- Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4

Spółka PASSAT-STAL S.A. otrzymała dofinansowanie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 4.4. Umowa z PARP nr UDA-POIG.04.04.00-14-016/08-00 została podpisana 30 grudnia 2008 roku. Kwota dofinansowania wynosi 60% inwestycji i równa jest 17.680.372,32 zł. 

 

Plan inwestycyjny przyjęty w Spółce został rozpoczęty w listopadzie 2009 roku i obejmuje niżej wymienione inwestycje:

 

1. rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (powierzchnia 6 566 m2)

2. zakup maszyn i urządzeń , tj.:

• suwnice : 4 suwnice o udźwigu 5 ton i 2 suwnice o udźwigu 25 ton

• linia do cięcia poprzecznego blach od 1,5mm – 8mm

• linia do cięcia wzdłużnego wraz z urządzeniem do zmiany pozycji taśm (oś taśmy w poziomie na oś taśmy w pionie) tj. pozycjonerem

• maszyna do produkcji rur i profili od 0,80 do 3,20mm, zgrzewanych przy wykorzystaniu technologii spawania indukcyjnego

• maszyna do produkcji rur i profili od 1,50 do 6,40 mm, zgrzewanych przy wykorzystaniu technologii spawania indukcyjnego